Danas je potpisan Sporazum o saradnji između Udruženja “Obrazovanje gradi BiH” i Škole fudbala Respekt.

Naime, od osnivanja besplatne Škole fudbala Respekt, pruža se prilika da se djeca sa poteškoćama u razvoju, tipična djeca i djeca iz vulnerabilne romske populacije i ostalih marginaliziranih grupa, bez obzira na socijalni status uključe u sport i da imaju mogućnost ravnopravnog učešća u fudbalskim takmičenjima. Škola fudbala namijenjena je prije svega u zdravstveno-odgojne svrhe i glavni cilj je sprečavanje devijantnog ponašanja, pretilosti i sportska socijalizacija djece.

S druge strane, Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” je osnovano dobrovoljnim udruživanjem građana 28. jula 1994. godine, kao nevladina, nestranačka, neprofitna i multinacionalna organizacija, s ciljem materijalne podrške djeci koja su u ratu izgubila roditelje, zatim osobama s invaliditetom, talentovanoj djeci, nacionalnim manjinama i socijalno ugroženoj djeci i mladim kako bi kvalitetno završili školovanje i postali progresivni članovi društva.

Sporazum će biti osnova za razvoj prijateljstva, obostranog razumijevanja, saradnje i zajedničkog djelovanja u oblasti organizovanja načina da se pomognu iznimno ranjive kategorije djece i mladih u zadovoljavanju edukativnih, rekreativnih, sportskih i kulturnih potreba kako bi postali korisni i progresivni članovi zajednice i u skladu je s društvenim interesima i općeprihvaćenim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i pravima djeteta.