1995.

 • Za 1995. godinu utvrđene su aktivnosti na izradi i ponudi projekata za obezbjeđenje školskog pribora i učila, sportske opreme i stipendiranje studenata.; organizaciji priredbe uz prigodan kulturno – zabavni program i podjelu poklona: pripremi i štampanju kalendara Fondacije; štampanju i distribuciji razglednica i organizaciji saradnje sa humanitarnim organizacijama koje se bave pitanjima brige o djeci poginulih roditelja.
 • Za generalnog sekretara izabran je Husein Kurtagić
 • Potpisan je protokol o saradnji između dvije humanitarne organizacije “S.O.S.” i Fondacije (saradnja je, međutim, kratko trajala i prekinuta je polovinom jula).
 • U periodu januar-mart, asocijacija “Sprofondo” iz Italije otkupila je 5.000 razglednica sa motivima ratnog Sarajeva, 500 je preuzeo egipatski bataljon UNPROFOR-a, a preostali broj podijeljen je prilikom promocije kataloga “Moje Sarajevo”, dječaka Damira – Dade Dragulja. Sa Birotehnikom Energoinvest sklopljen je ugovor za štampanje 30.000 razglednica i 150 knjiga kataloga “Moje Sarajevo”.
 •  Iz donacije asocijacije “Sprofondo”, za 150-ero djece žrtava rata podijeljeno je ukupno 15.000 DM.
 • Fondacija je u ovom periodu prigodnim donacijama pomogla 43 štićenika Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj “Mjedenica” u Sarajevu, 11-ero djece žrtava rata u Opštini Skender Vakuf i 146-ero djece sa područja Opštine Jajce.
 • Izvršene su pripreme za održavanje Skupštine Fondacije. Sa JP PTT Saobraćaja BiH dogovorena je prodaja 46.000 razglednica.
 • U okviru konkretne materijalne pomoći, za 100 djece žrtava rata iz Opština Centar i Novo Sarajevo podijeljeni su kompleti školskog pribora.
 • Drugo zasijedanje Skupštine Fondacije Obrazovanje gradi BiH, održano je 24.6.1995. godine u zgradi Vlade Republike Bosne i Hercegovine.
 • U izvještaju se navodi kontinuirana saradnja sa Sekretarijatom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Grada Sarajeva i povremena sa organizacijama: “Naša djeca”, “Biseri”, “Blaženi graditelji mira”, “Ikre”, SOS “Kinderdorf”… te da su Fondaciju materijalno podržali brojni donatori od kojih se izdvajaju: BH Banka, NIP “Oslobođenje”, GIK “OKO”, “Birotehnika – Energoinvest”, “Fotooptik” Sarajevo, “TPK “Šahinpašić”, Caritas i Merhamet.
 • Do kraja godine, sa JP PPT Saobraćaja BiH zaključen je ugovor o prodaji razglednica na neograničeno vrijeme, odnosno, do prodaje cijele količine.
 • Krajem godine, na sastanku Sekretarijata Fondacije doneseni su Kriteriji i prioriteti za dodjelu stipendija.

Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati. (Kineska poslovica)