Scroll Top
Konkurs za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicima srednjih škola i studentima sa invaliditetom, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, izvršni direktor Udruženja raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicimasrednjih škola i studentima sa invaliditetom, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini

(u daljem tekstu-korisnici)

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu
 • da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom publikacija Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ za 2023. godinu
 • da u školskoj 2022/2023. godini ostvari najmanje 40 sati volonterskog rada u Udruženju „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, odnosno mjestu prebivališta van Kantona Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini.

Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 KM mjesečno.

Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno.

Kandidati su obavezni priložiti sljedeće dokumente:

 • Prijava na konkurs (Prilog 1);
 • Uvjerenje o upisu u srednju školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini (original);
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:

– za učenike srednjih škola svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2021/2022. godini (ovjerena kopija);

– za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom 4. razredu srednje škole u školskoj 2021/2022. godini (ovjerena kopija);

– za studente druge i narednih godina studija – uvjerenje o položenim ispitima u akademskoj 2021/2022. godini;

 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana);
 • Kućna lista (ovjerena u općini);
 • Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu na ime kandidata;
 • Dokaz o redovnom školovanju ostale djece iz porodice kandidata – uvjerenje/potvrda od škole, odnosno fakulteta za svako dijete (kopija ili original);
 • Izjava o saglasnosti kandidata za javnu objavu rezultata konkursa (Prilog 2 – ovjeriti u općini);
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (Prilog 3 – ovjeriti u općini);
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili potvrdu od poslodavca o visini primanja (original);
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje (original);
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija);
 • Za kandidate bez jednog ili oba roditelja (preminulih u periodu 1992-1995.) – dokaz o smrti (umrli list) – ovjerena kopija;
 • Dokaz o stepenu invalidnosti kandidata – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija) – kategorija B;
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Dokaz o stepenu invalidnosti roditelja/staratelja – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija) – kategorija A;
 • Dokaz o statusu člana porodice šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu (ovjerena kopija) – kategorija A.

Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navedenih dokumenata obavezni su priložiti i sljedeće:

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku školske ustanove i/ili Prosvjetno-pedagoškog zavoda;
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH;
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih klubova ili saveza BiH.

Konkurs, nakon objavljivanja na društvenim mrežama i web stranici Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ ostaje otvoren:

 • za učenike srednjih škola do 20.09.2022. godine
 • za studente do 11.10.2022. godine.

 Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2022. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo,

s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 • A (student iz porodice ratnih vojnih invalida, šehida/poginulih boraca, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
 • B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
 • C (talentovani učenik/student)
 • D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)

Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama.

Prednost prilikom dodjele stipendije, također, će imati kandidati koji su u školskoj 2021/2022. godini ispunili obavezu volonterskog rada.

 Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otiska pečata pošte.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini nalazi se u prilogu konkursa.